บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 2.รายงานผลการกำกับติดตาม...
เมื่อ ธันวาคม 27, 2022, 06:43:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 05:56:33 PM

บอร์ดย่อย: 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน, 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH , 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 , 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 , 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 , 6.ข่อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน , 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม , 8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน , 9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน), 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.), 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ, 12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ , 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ , 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน , 15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ, 16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ, 17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ , 18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีรายงานการวิเคร...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:49:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT4

หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเ...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:53:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT5

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีการสรุปผลการจั...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:56:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ผู้บริหารแสดงนโยบายการบร...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 07:00:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT7

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีการรายงานการปร...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 06:59:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT8

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีการอบรมให้ความ...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 07:00:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT9

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจ...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 07:01:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT10

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิต...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 07:01:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT11

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานของท่านเปิดโอกาส...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 07:02:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT12

หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT13

หน่วยงานประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT15

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT16

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT17

หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT18

หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT19

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT20

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT21

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT22

หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ