บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 03:55:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประ...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 04:09:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจ...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:32:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพ...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:34:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้า...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:36:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 6.ข่อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจร...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:39:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ยุทธศาสตร์ประเทศ
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:43:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 05:56:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประ...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:44:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน คู่มือการปฏิบัติงานการร้...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:44:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน คู่มือการปฏิบัติงานการร้...
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:45:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำาเภอ)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำ ปีงบประมาณ 2566 (รอง 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ ปีงบประมาณ 2566 (รอง 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน แบบฟอร์มเผยแพร่
เมื่อ ธันวาคม 29, 2022, 07:47:56 PM