ITA

ไม่มีกระทู้ใหม่ ITA ปีงบประมาณ 2566

ITA ปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานของท่านเปิดโอกาส...
เมื่อ มีนาคม 27, 2023, 07:02:00 PM

บอร์ดย่อย: MOIT1, MOIT2, MOIT3, MOIT4, MOIT5, MOIT6, MOIT7, MOIT8, MOIT9, MOIT10, MOIT11, MOIT12, MOIT13, MOIT14, MOIT15, MOIT16, MOIT17, MOIT18, MOIT19, MOIT20, MOIT21, MOIT22

หน่วยงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแล: วุฒิชัย วันสา

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วุฒิชัย วันสา
ใน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน(...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2023, 02:21:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรม

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
เมื่อ เมษายน 03, 2023, 04:27:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

-งานพัสดุ -จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ดูแล: แม้นเดือน ทบด้าน

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วุฒิชัย วันสา
ใน แบบขอความเห็นชอบ
เมื่อ ตุลาคม 18, 2023, 11:41:24 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ผู้ดูแล: admin

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน แผนปฏิบัติการด้านสาธารณส...
เมื่อ มกราคม 27, 2023, 09:23:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วุฒิชัย วันสา
ใน แบบขอใช้รถยนต์ทางราชการ
เมื่อ ตุลาคม 18, 2023, 11:44:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบัญชีและการเงิน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ITA2565

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีการกำหนดมาตรกา...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 04:22:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ข้อ 8-17
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:22:48 PM

บอร์ดย่อย: 1.ข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปัจจุบัน, 2.วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH, 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562, 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564, 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 , 6. อินโฟกราฟฟิคณะกรรมการจริยธรรมฯ, 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม, 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายงานการวิเคราะห์ผลการจ...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 12:00:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT4

หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื...
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:26:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT5

หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หน่วยงานมีการสรุปผลการจั...
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:33:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน การบริหารทรัพยากรบุคคล
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:32:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน หลักเกณฑ์บริหาร
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:34:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ประกาศดีเด่น ดีมาก
เมื่อ มิถุนายน 30, 2022, 08:07:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT9

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ให้ความรู้เจ้าหน้าที่
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:42:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT10

หน่วยงานมี่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางร้องเรียน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน การร้องเรียน
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:43:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT11

หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:35:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT12

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ภารกิจ
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:46:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน มาตรการ และรายงานผลการด...
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:47:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT14

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน เกณฑ์จริยธรรมยา รายงานผ...
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:51:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT15

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏบัติในหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน การยืม
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:52:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT16

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ...
เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2022, 03:00:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT17

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายงานผลการดำเนินงาน รอบ...
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:43:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT18

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน วิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:58:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT19

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ความเสี่ยง
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 10:59:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT20

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายงานผลการเรี่ยไร รอบ 1...
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:45:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน อบรมหน่วยงาน
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 11:10:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT22

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ประกาศเจตจำนงสุจริต
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 11:24:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT23

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายงานผลการดำเนินงาน ไตร...
เมื่อ กันยายน 13, 2022, 05:47:45 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

โรงพยาบาลนาเชือก - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

139 กระทู้ ใน 117 หัวข้อ โดย 4 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: วุฒิชัย วันสา
กระทู้ล่าสุด: "ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน(..." ( พฤศจิกายน 20, 2023, 02:21:58 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 147 (มกราคม 12, 2023, 11:06:32 AM)