วิสัยทัศน์

ประชาชนอำเภอนาเชือก สุขภาพดี มีระบบบริการสุขภาพทีี่มีมาตรฐาน ภาคีมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2562

พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วม ในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน

2.พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3.พัฒนาระบบบริการจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

 

ค่านิยมองค์กร (core value) : MOPH M: Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ P: People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม