ITA

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง แ

[2] รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

[3] วิเคราะห์แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต 2560

[4] สรุปประชุมโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2561

[5] แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2561

[6] แผนงานอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต

[7] แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

[8] แนวทางจรรณยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข

[9] กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version