บริหารงานทั่วไป

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แบบรายงานควบคุมภายใน

[2] แบบสอบทานตรวจสอบภายใน 2562

[3] แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

[4] เอกสารประกอบการเบิกเงินประเภทต่าง ๆ ปี 62

[5] อัตราค่าใช้จ่ายในการทำแผนงานปี 62

[6] แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

[7] อัตราค่าใช้จ่ายในแผนปี 2561

[8] ใบขออนุญาตใช้รถยนต์

[9] แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พกส. ทั่วไป

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version