บริหารงานทั่วไป

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

[2] อัตราค่าใช้จ่ายในแผนปี 2561

[3] ใบขออนุญาตใช้รถยนต์

[4] แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พกส. ทั่วไป

[5] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

[6] สัญญาการยืมเงินงานโครงการ, สัญญายืมเงินเดินทางไปราชการ (ปริ๊นเอกสารหน้า/หลัง)

[7] ใบลา

[8] แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

[9] แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มวิชาชีพ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version