งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ2562

[2] เอกสารการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564

[3] แผนฯปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี2561(ฉบับอนุมัติ)

[4] แบบฟอร์มจัดทำสรุปรายงานแผนฯปี61

[5] KPI Template 2561

[6] Presentation ประเมิน KPI 59

[7] อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

[8] ICD10TM สำหรับ PCU

[9] เอกสารประกอบการอบรมพัฒนางานวิจัยสาธารณสุขโดย ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version