โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 23 ธันวาคม 2020, 11:54:12

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

23 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 4.รายงานติดตามผลการดำเนิ...
เมื่อ 13 มีนาคม 2021, 15:21:19

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 2.รายงานการวิเคราะห์ผลกา...
เมื่อ 20 ธันวาคม 2020, 14:29:33

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

15 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไต...
เมื่อ 31 สิงหาคม 2021, 15:04:01

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

7 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน สรุปจัดซื้อจัดไตรมาส 4
เมื่อ 1 กันยายน 2021, 11:45:32

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 14:45:03

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB7

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.หลักฐานการแจ้งเวียน
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 14:50:12

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 2.ประกาศรายงานประเมินผล
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 14:57:59

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB9

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:08:32

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB10

หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:27:10

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB11

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายงานข้อร้องเรียนไตรมาส...
เมื่อ 1 กันยายน 2021, 15:13:12

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB12

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน ภารกิจของหน่วยงาน
เมื่อ 15 มีนาคม 2021, 17:12:51

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:33:11

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:37:12

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB15

หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:41:36

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB16

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:47:04

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB17

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 14 มีนาคม 2021, 15:53:32

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB18

หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 2.ผลการกำกับติดตามการดำเ...
เมื่อ 15 มีนาคม 2021, 16:56:55

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB19

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 15 มีนาคม 2021, 19:56:00

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่
เมื่อ 15 มีนาคม 2021, 12:18:55

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน การอบรมให้ความรู้เรื่องก...
เมื่อ 14 มิถุนายน 2021, 16:29:31

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB22

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน รายชื่อ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2021, 16:49:31

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB24

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ผู้ดูแล: ทิพวรรณ นุศรีอัน

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ทิพวรรณ นุศรีอัน
ใน 5.รายงานการติดตาม
เมื่อ 30 สิงหาคม 2021, 11:41:53