งานพัฒนาคุณภาพ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

[2] ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

[3] มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

[4] แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

[5] ประชาสัมพันธ์

[6] SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

[7] เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14

[8] Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

[9] คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version