โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

2
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม

3
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

4
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

5
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

6
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

7
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

8
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

9
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

10
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

11
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

12
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏฺิบัติการประจำปี

13
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏฺิบัติการประจำปี

14
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

15
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หน้า: [1] 2 3 ... 13