โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์

หน้า: [1]
1
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สำหรับ หน่วยงานโรงพยาบาลนาเชือก

2
แบบขอเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับ รพ.สต.

3
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 2560

4
งานพัฒนาคุณภาพ / ประชาสัมพันธ์
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2017, 22:13:13 »
การเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล โดยที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และทีมพี่เลี้ยงเครือข่าย

5
1) SPA & Self Enquiry Part I
2) SPA Part II (Developing)
3) SPA & Self Enquiry Part III

6
1) การพัฒนาตามข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ โดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม และนาวาอากาศโทหญิง
ภัคภร โลจนะวงศกร

7
Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

8
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011

9
งานพัฒนาคุณภาพ / HA Overall Scoring 2010
« เมื่อ: 27 สิงหาคม 2017, 20:47:08 »
การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท

10
งานพัฒนาคุณภาพ / Patient Safety Goals : SIMPLE
« เมื่อ: 27 สิงหาคม 2017, 20:14:17 »
Patient Safety Goals : SIMPLE

11
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
SPA in Action
สำหรับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

1) SPA in Action Part I
2) SPA in Action Part II
3) SPA in Action Part III

12
งานพัฒนาคุณภาพ / แบบฟอร์ม
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2017, 22:35:54 »
1) Hospital profile
2) รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
3) Unit Profile_Service Profile
4) แบบฟอร์มเวชระเบียน

13
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558

14
งานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้
1) "การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2555-2558" โดย นางอมรรัตน์ ประสีระเก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขา R2R การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 และรางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขา R2R การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
2) "การพัฒนากระบวนการ การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560" โดย นางวันเพ็ญ ปะธิเก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขา R2R การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 และรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขา R2R การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
3) "ประสิทธิผลการออกกำลังกาย รำวงผ้าขาวม้า ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม" โดย นางสาวมินญดา ทบสน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนายสมัย  ทองพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขา สาธารณสุขทั่วไป การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 และรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
4) "กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้ป่วยเบาหวานต่อการควบคุมระดับฮีโมโกบิลเอวันซี" โดย นางวราพร อนนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
5) "การประเมินผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน" โดย นางศิริกูล หงส์ผาแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา สาขา R2R การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
 

หน้า: [1]