โรงพยาบาลนาเชือก

บุคคลทั่วไป


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ทิพวรรณ นุศรีอัน

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏฺิบัติงาน

2
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

3
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ขออนุญาตเผยแพร่

4
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

5
ITA / การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 17:48:19 »
การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส

6
ITA / เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 16:55:15 »
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7
ITA / การวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2019, 16:15:56 »
การวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

8
print screen การเผยแพร่แผนปฏิบัตราชการประจำปี  2562

9
การกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
+รายงานผลการเบิกจ่าย+

10
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุขริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

11
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

12
ITA / การบริหารผลการปฏิบัติงาน
« เมื่อ: 24 มีนาคม 2019, 16:18:05 »
+หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
+หนังสือแจ้งเวียน
+ประกาศ สป.การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
+บันทึกข้อความขอเผยแพร่
+แบบฟอร์มขอเผยแพร่
+ประกาศ จ.มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

13
หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล

14
ITA / ภารกิจหลัก
« เมื่อ: 24 มีนาคม 2019, 15:17:40 »
ภารกิจหลัก

15
ITA / การอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
« เมื่อ: 24 มีนาคม 2019, 13:43:58 »
ขั้นตอนการบริการ

หน้า: [1] 2 3 ... 7