หัวข้อ
อ่าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
499
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
637
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
363
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
707
ประชาสัมพันธ์ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
634
SPA & Self Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
687
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
678
Step2 Essential ถอดหัวใจมาตรฐาน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
806
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
780
HA Overall Scoring 2010 โดย วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์
676
   
อ่านทั้งหมด